Logo
www.bastelbogen.net giấy mô hình vn
Trang chủ  /  giấy mô hình
kleines Haus
giấy mô hình  101a

ngôi nhà nhỏ
                                                             7,5cm x 6 cm x 8 cm
Auto giấy mô hình  305m

xe hơi
                                                             7,5cm x 3,5 cm x 4,5 cm
kleiner LKW giấy mô hình  320a

xe tải nhỏ
                                                             10cm x 3,6 cm x 6 cm
PKW giấy mô hình  501h

nhỏ đầu máy
                                                             10,8 cm x 5,2 cm x 7,0 cm
6-Spitzstern giấy mô hình  906d

giấy sao
                                                             Ø = 19 cm
Có nhiều mô hình khác trong trang web của Đức.
weitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögen
weitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögenweitere Bastelbögen
Z